Handelsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied van de handelsvoorwaarden
1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.AnnoAnno.nl evenals op telefoongesprekken, leveringen, diensten en contracten tussen de consument en AnnóAnno. Andere voorwaarden zijn niet geldig, tenzij AnnóAnno deze uitdrukkelijk schriftelijk accepteert.
1.2 Deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend en geldig voor de consument. Een consument zoals gedefinieerd in de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat die niet commercieel noch van zelfstandig ondernemende aard is. Consumenten worden hierna ook wel “klanten” genoemd.

2. Inleiding
2.1 AnnóAnno is een online styling service die geïnteresseerde consumenten de mogelijkheid biedt om individuele informatie te verstrekken over hun persoonlijke stijl in damesmode. Op basis van deze informatie over de klant selecteert AnnóAnno kleding voor de klant, die vervolgens naar de klant wordt verzonden. Bij styling aankopen is het koopcontract pas geldig wanneer de klant de artikelen heeft ontvangen en geaccepteerd (voorlopige aankoop volgens 4.1, 4.3 en 4.4). De klant geeft daarmee toestemming aan AnnóAnno om een individuele selectie van artikelen te maken en deze tegen betaling aan de klant te bezorgen. Naast de styling service heeft AnnóAnno ook een webshop waar klanten zelf kleding per stuk kunnen kopen.
2.2 AnnóAnno behoudt zich het recht voor om zijn diensten voortdurend bij te werken en aan te passen en, indien nodig, te beperken.
2.3 AnnóAnno behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te herzien door in de handelsvoorwaarden te schrappen, te vervangen of aan te vullen. Elke bestelling is onderworpen aan de algemene voorwaarden die op dat effectieve ogenblik van toepassing zijn, tenzij een verplichte wijziging van deze voorwaarden om juridische of wettelijke redenen onvermijdelijk is (in dat geval is de nieuwste versie van de voorwaarden ook van toepassing op bestellingen die geplaatst werden voor de wijziging).


3. Registreren bij AnnóAnno
3.1 Voor het gebruik van de styling diensten van AnnóAnno is het noodzakelijk om u te registreren voor het online systeem van AnnóAnno. De klant moet bij registratie een geldig e-mailadres invoeren en een wachtwoord opgeven. De Klant is verplicht zijn persoonlijke inloggegevens vertrouwelijk te houden en te voorkomen dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.
3.2 Lidmaatschap bij AnnóAnno is geen recht. AnnóAnno kan voor de registratie aanvullende eisen stellen (bijv. gegevenscontrole en kredietwaardigheid). De klant is verplicht om zijn gegevens bij registratie nauwkeurig en in de juiste vorm te verstrekken. Bij een actief lidmaatschap van AnnóAnno moeten wijzigingen in de verstrekte gegevens onverwijld online worden bijgewerkt zonder dat AnnóAnno dit moet vragen. Afgezien van een succesvolle registratie, zijn er geen wettelijke vereisten voor het gebruik van de dienst.
3.3 AnnóAnno heeft het recht om relevante e-mails naar het e-mailadres van de klant te sturen, tenzij een meer bindende vorm van communicatie wettelijk of contractueel is gespecificeerd.
3.4 De Klant geeft AnnóAnno toestemming om contact op te nemen per telefoon, sms of via een ander communicatiemiddel voor de uitvoering van het contract.
3.5 Het is de klant alleen toegestaan gebruik te maken van de door AnnóAnno aangeboden internetdiensten via de gebruikelijke programma's (internetbrowsers). Illegaal gebruik is in de eerste plaats toegang via geautomatiseerde software (bijv. scriptprogramma's). Dit geldt in het bijzonder als de gebruikte software dient om AnnóAnno.
3.6 schade te berokkenen. Het is verboden om inhoud van AnnóAnno te kopiëren of op een andere manier te gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van AnnóAnno.

4. Het contract sluiten
4.1 In dit artikel moet een onderscheid worden gemaakt tussen 1) styling van een AnnóAnno-doos en 2) de fysieke AnnóAnno-doos. Artikel 4.2 is bedoeld om de styling van de AnnóAnno-box te beschrijven, terwijl de paragrafen 4.3 tot en met 4.10 de fysieke AnnóAnno-box beschrijven.
4.2 Het stylen van uw AnnóAnno doos is een service en deze kan niet geretourneerd worden. De styling wordt geacht te zijn begonnen zodra de bestelling is uitgevoerd.
4.3 De artikelen die de klant in zijn AnnóAnno-doos ontvangt, worden op proef ontvangen. Een koopcontract op proef moet worden goedgekeurd door de klant. Een op proef gebaseerde overeenkomst komt tot stand op basis van aanbod en aanvaarding.
4.4 Het koopcontract zoals gesloten in overeenstemming met punt 4.3 wordt bindend wanneer de klant uiterlijk 14 dagen na ontvangst aan AnnóAnno verklaart de geleverde goederen te aanvaarden ("goedkeuringsperiode"). Artikelen die niet binnen de goedkeuringsperiode door de klant aan AnnóAnno worden geretourneerd, gelden als geaccepteerd en het bedrag van de goederen wordt in rekening gebracht. Stilzwijgen geldt als aanvaarding. Artikelen die de klant niet wenst te houden, kunnen binnen de goedkeuringsperiode kosteloos en zonder beperking worden geretourneerd mits het artikel in originele staat verkeert en voorzien is van het prijskaartje. De klant wordt gevraagd om het bijgevoegde prepaid retourlabel te gebruiken, waarop ook staat welke vervoerder kan worden gebruikt. Het herroepingsrecht zoals uiteengezet in paragraaf 5.5 van dit document blijft gehandhaafd.
4.5 Bij retournering na de retourtermijn van 14 dagen heeft AnnóAnno het recht om geretourneerde goederen te weigeren.
4.6 AnnóAnno verzamelt of gebruikt informatie om de oorzaak, uitvoering of beëindiging van het contract vast te stellen

5. Levering en retours
5.1 Bij styling aankopen (styling van een AnnóAnno box) zijn levering, alsmede retournering van artikelen is kosteloos voor de klant. Wil de klant na ontvangst van de doos een artikel ruilen voor een andere maat, dan is de verzending ook gratis, en mocht de klant deze 2e maat ook willen retourneren, als je ook de tweede maat wilt retourneren, bedragen de retourkosten € 6.99. en worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag op basis van de retourorder. Levering van de doos wordt meestal uitgevoerd binnen 5 à 7 werkdagen nadat AnnóAnno het aanbod van de klant heeft geaccepteerd.
5.2 Bij aankopen in de webshop krijg je gratis verzending bij bestellingen boven de € 69. Voor bestellingen onder de € 69 bedragen de verzendkosten € 6.99. De levering van de bestelling wordt meestal binnen 1-3 werkdagen uitgevoerd en er is een retourtermijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van de bestelling. De retourzending kost € 6.99 en wordt afgetrokken van het terug te betalen bedrag op basis van de retourorder.
5.3 AnnóAnno maakt gebruik van verschillende koeriers, maar dit is PostNL in Nederland.
5.4 Klanten worden verzocht het bijgevoegde retouretiket te gebruiken bij het retourneren van een doos. AnnóAnno accepteert alleen geretourneerde artikelen die worden geretourneerd met originele labels. In het geval dat de Klant gebruik wenst te maken van zijn recht op retour in overeenstemming met artikel 9 van deze Voorwaarden en artikelen retourneert zonder originele merklabels of in een onverkoopbare staat, zal de Klant deze artikelen toch moeten betalen.
5.5 Voor een snelle beoordeling van het probleem en om u snel te helpen, raden we aan dat u de klacht meldt door de onderstaande stappen te volgen: Noteer de datum waarop u het probleem opmerkte. Geef een gedetailleerde beschrijving van het probleem, inclusief hoe het is ontstaan (de oorzaak). Specificeer ook hoe het artikel is gewassen en gedroogd. Maak een foto die het hele artikel duidelijk laat zien, evenals een close-up van het probleem. Voeg het ordernummer van het defecte artikel toe.Stuur de informatie naar stylist@annoanno.nl met als onderwerp "Klacht Ordernummer XX." Zodra we uw foto's en beschrijving hebben ontvangen, zullen we uw klacht zo snel mogelijk behandelen. U ontvangt een gratis vooraf betaald retourlabel als we het artikel terug moeten hebben. Houd er rekening mee dat als we het artikel moeten terugkrijgen, de verwerkingstijd tot 4 weken kan duren.Als je met een creditcard hebt betaald, wordt het geld automatisch terugbetaald op je rekening. Als je via een bankoverschrijving hebt betaald, hebben we jouw bankgegevens nodig om de terugbetaling te verwerken. De garantie dekt productiefouten en omvat daarom geen normale slijtage of problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik van het product.

6. Eigendomsvoorbehoud
De door AnnóAnno verzonden artikelen blijven eigendom van AnnóAnno tot de volledige betaling van het openstaande bedrag.

7. Aankoopprijs en betaalmethode voor styling service
7.1 De Klant ontvangt een leveringsbon ingesloten in de doos met levering van de artikelen, inclusief een prijslijst. De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere prijscomponenten. Er zijn geen extra bezorgkosten.
7.2 AnnóAnno zal na afloop van de goedkeuringsperiode conform paragraaf 4.3 een digitale factuur opstellen met het totaal te betalen bedrag voor de geaccepteerde artikelen die per e-mail aan de klant wordt verzonden.
7.3 AnnóAnno zal automatisch het bedrag van de artikelen die de klant wenst te houden, innen als de klant een creditcard aan zijn account heeft toegevoegd. Als de klant geen creditcard heeft toegevoegd, wordt een factuur verzonden, die binnen 10 dagen moet worden betaald, waarna er herinneringskosten in rekening worden gebracht. Als de klant binnen 30 dagen de rekening nog steeds niet heeft betaald, wordt de rekening naar het incassobureau gestuurd.
7.4 Alle gegevensgerelateerde handelingen (bijv. het verzamelen, verwerken en doorgeven) worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Gegevens die relevant zijn voor zakelijke transacties worden opgeslagen en doorgestuurd naar serviceproviders aan wie wij de verwerking van bestellingen toevertrouwen.

8. Garantie en beperkingen van aansprakelijkheid
8.1 De garantie wordt gegeven in overeenstemming met de Wet op de productaansprakelijkheid.
8.2 De klant heeft geen recht op schadevergoeding. Uitzonderingen hierop zijn claims inzake lichamelijke en levensbedreigende schade, gezondheidsschade of schade als gevolg van schending van kernelementen in het contract (hoofdverplichting), alsmede verplichtingen voor overige schade als gevolg van opzet of grove schuld van AnnóAnno, zijn wettelijke vertegenwoordigers of werknemers. Kernelementen van het contract zijn die welke relevant zijn voor het bereiken van het doel van het contract.
8.3 Ingeval van een schending van de belangrijkste elementen van het contract, is AnnóAnno alleen aansprakelijk voor schade die typisch is voor het contract en voorspelbaar is in het geval deze wordt veroorzaakt door nalatigheid, behalve voor claims van de klant die te maken hebben met vitale belangen, lichaam of gezondheid.
8.4 De beperkingen uiteengezet in clausules 8.2 en 8.3 zijn ook van toepassing op de wettelijke vertegenwoordigers van AnnóAnno als er rechtstreeks claims tegen hen worden ingediend. De klant moet de artikelen onmiddellijk retourneren binnen 14 dagen nadat hij heeft meegedeeld dat het contract is geannuleerd. Aan deze termijn wordt voldaan als de artikelen binnen 14 dagen persoonlijk worden verzonden of geretourneerd.

9. Gegevensbescherming
Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens wordt uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de Deense wet ter bescherming van persoonsgegevens.

10. Overdracht van rechten en verplichtingen aan derden
Het is AnnóAnno toegestaan alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. In het geval van een dergelijke gedeeltelijke of volledige overdracht van rechten en verplichtingen aan een derde partij heeft de klant het recht om het contract te beëindigen op het moment van de overdracht.

11. Inning van vorderingen door derden
Toestemming voor AnnóAnno door de klant om openstaande schulden over te dragen aan een derde met het oog op incasso ('Factoring').

12. Acceptatie van kredietgoedkeuring
Op basis van de informatie die u via de website aan AnnóAnno verstrekt www.AnnoAnno.nl en informatie die we verzamelen van zakenpartners, wordt een kredietbeoordeling gemaakt met betrekking tot onze AnnóAnno-box. Een kredietbeoordeling is een voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met AnnóAnno. De kredietbeoordeling wordt op volledig objectieve basis uitgevoerd. De kredietbeoordeling is gebaseerd op geautomatiseerde beslissingen van onafhankelijke bureaus voor kredietbeoordeling. Als we geen kredietbeoordeling van u kunnen maken of als het kredietbureau de kredietwaardigheid als onvoldoende beoordeelt, kunt u helaas geen lid worden van AnnóAnno.

De handelsvoorwaarden zijn van kracht geworden op: 01 Augustus 2017 en bijgewerkt op 01 oktober 2023.

Neem contact op

stylist@annoanno.nl
Telefoon: +31 85 888 6338
Openingstijden:
14-18 maandag - vrijdag

Doe inspiratie op voor je persoonlijke look en de beste stylingtips

Probeer het opnieuw