Privacybeleid voor het aanmaken van een profiel bij Annóanno

1. ALGEMEEN
1.1 In dit privacybeleid beschrijven wij hoe wij uw gegevens verwerken wanneer u een profiel aanmaakt bij AnnóAnno ApS ("wij", "ons" of "onze").1.1.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Onze contactgegevens staan onderaan de pagina.

1.2 In het privacybeleid informeren wij u over uw rechten en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Als u vragen hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen.

2. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
A.     Beheer van uw AnnóAnno-profiel, onder meer om u toegang te geven tot uw lidmaatschapsvoordelen en om met u te communiceren over uw lidmaatschap.
B.     Het versturen van direct marketing als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij voeren ook profilering uit in verband met de verzending van direct marketing, zodat wij deze beter op u en uw interesses kunnen afstemmen. Bepaalde persoonsgegevens kunnen ook via cookies worden verzameld als u daarvoor afzonderlijk toestemming hebt gegeven. U kunt hier meer lezen over ons gebruik van cookies.
C.     Onderzoeken, statistieken en analyses van uw gebruik van onze website www.annoanno.nl ("Website").
D.     Om aan de wettelijke voorschriften te voldoen.
E.     Onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, met inbegrip van fraudebestrijding. 
F.     Statistieken en analyses van uw activiteit met betrekking tot het ontvangen van onze communicatie per e-mail. Hier registreren wij of u ons bericht opent en zo ja, wanneer u dit opent, welke links worden aangeklikt en of dit gebeurt vanaf een mobiel apparaat of een browser en besturingssysteem.

3. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS
3.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
I.     Naam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, bestelinformatie, aankoopgeschiedenis, locatiegegevens, informatie die u zelf verstrekt bij het bestellen van een persoonlijke styling en bij toegang tot uw persoonlijke winkel en informatie die wordt verzameld in verband met onze communicatie met u over uw lidmaatschap.
II.     Informatie over hoe u op de website of in onze berichten navigeert, welke delen van de website of onze berichten u bezoekt, alsmede technische informatie over uw browser en besturingssysteem en informatie die via cookies is verzameld, voor zover u hiervoor afzonderlijk toestemming hebt gegeven

3.2 De bovenstaande persoonsgegevens zijn gegevens die u ons verstrekt of die automatisch worden verzameld door uw gebruik van onze website.

4. GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLISSINGEN, WAARONDER PROFILERING
4.1 Wij maken profielen in verband met de verzending van direct marketing, zie paragraaf 2 (B). U kunt zich te allen tijde onder "Mijn AnnóAnno" afmelden voor profilering ten behoeve van direct marketing en u kunt bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking, zie paragraaf 9.

5. VERWERKINGSGRONDSLAG
5.1 In onderstaande tabel kunt u per verwerkingsdoel zien welke soorten persoonsgegevens wij verwerken en op welke grondslag wij deze verwerken.

5.1.1 Als u een aankoop doet op onze website, is ons algemene privacybeleid van toepassing.

Soorten persoonsgegevens
Doel
Verwerkingsgrondslag
Administratie en communicatie met betrekking tot uw YOUNIVERSE-lidmaatschap: zie paragraaf 2.1 (A) hierboven. 
Administratie en communicatie met betrekking tot uw lidmaatschap: zie paragraaf 2.1 (A) hierboven. 
De verwerkingsgrondslag voor onze verzameling en registratie van de persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG betreffende de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het sluiten van een overeenkomst met de betrokkene.
Persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (I) en 3(II) hierboven.
Verzending van direct marketing, zie paragraaf 2.1 (B) hierboven. 
De verwerkingsgrondslag is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

De verwerkingsgrondslag voor onze profilering is ons legitieme belang om onze aan u gerichte marketing te personaliseren en uw belangen, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. 

De verwerkingsgrondslag voor ons gebruik van cookies is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.
Persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (I) en 3(II) hierboven.
Onderzoeken, statistieken en analyses van uw gebruik van de website, zie paragraaf 2.1 (C) hierboven.
De verwerkingsgrondslag is ons legitieme belang bij het verbeteren van onze producten en diensten, waaronder onze website, zie artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. 

De verwerkingsgrondslag voor ons gebruik van cookies is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.
Persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (I) en 3(II) hierboven.
Zie voor naleving van de wettelijke voorschriften paragraaf 2.1 (D) hierboven.
De verwerkingsgrondslag is onze wettelijke verplichting conform artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG. 
Persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (I) en 3(II) hierboven.
Onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, met inbegrip van fraudebestrijding, zie paragraaf 2.1 (E) hierboven.
De verwerkingsgrondslag is ons legitieme belang bij de bescherming van onze wettelijke rechten, zie artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. 
Persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3(II) hierboven.
Onderzoeken, statistieken en analyses van uw gebruik/gedrag in onze berichten, zie paragraaf 2.1 (C) hierboven.
De verwerkingsgrondslag is ons legitieme belang bij het verbeteren van onze producten en diensten, waaronder onze website en communicatie naar u, zie artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. 

6. VERWERKINGSGRONDSLAGEN VOOR ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS 
6.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de onderstaande relevante samenwerkingspartners: 
     Aanbieders die ons helpen met marketingactiviteiten en communicatie;
    Aanbieders van analysetools die ons helpen ons bedrijf en uw ervaringen daarmee te optimaliseren; en
    Aanbieders van hostingdiensten en oplossingen die de functionaliteit ondersteunen.

6.1.1 Onze partners treden op als gegevensverwerkers en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor onze doeleinden en volgens onze instructies. Wij sluiten gegevensverwerkingsovereenkomsten met onze gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat de nodige beveiliging gegarandeerd is, om de gegevens te beschermen en om te voldoen aan onze verplichtingen inzake gegevensbescherming.

6.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan onze externe adviseurs, zoals accountants en advocaten, en wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan overheidsinstanties indien dit wettelijk verplicht is.

7. OVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN
7.1 Sommige van onze samenwerkingspartners, zie paragraaf 6, zijn buiten de EU gevestigd. Onze doorgifte van uw persoonsgegevens aan deze partners vindt plaats in volledige overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en met een passende basis voor doorgifte, bijvoorbeeld de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Neem contact met ons op indien u een overzicht wenst van de doorgiftes aan derde landen en de grondslag daarvoor. 

8. BEWAREN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 
8.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u een actief profiel hebt bij AnnóAnno.

8.2 Bij verwijdering van uw profiel bij AnnóAnno sluiten wij uw lidmaatschap met onmiddellijke ingang af en ontvangt u niet langer berichten van ons. Tegelijkertijd zullen wij uw gegevens niet langer verwerken voor direct marketingdoeleinden. Uw lidmaatschap en persoonlijke gegevens worden echter pas 30 dagen nadat u uw profiel hebt verwijderd definitief verwijderd, zodat wij u bijvoorbeeld kunnen helpen als u zich per abuis hebt uitgeschreven.8.3 Informatie over u die in verband met een lopende zaak wordt gebruikt, wordt bewaard totdat de zaak is afgesloten.

9. UW RECHTEN
9.1 U hebt de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens:
     U hebt het recht om te worden geïnformeerd dat wij informatie over u verwerken - dat is hetgeen wij u vertellen in dit privacybeleid (informatieplicht).
     U hebt het recht op toegang tot de informatie die wij over u verwerken (recht op toegang).
     U hebt het recht om onjuiste informatie over u te laten corrigeren (het recht op rectificatie).
     U hebt het recht om informatie over u te laten wissen (het recht om vergeten te worden).
     U hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. 
     U hebt het recht om uw gegevens te verplaatsen - dat wil zeggen dat wij de informatie die wij over u hebben in een gangbaar formaat moeten verstrekken (het recht op gegevensoverdraagbaarheid).
     U hebt het recht uw toestemming in te trekken.

9.1.1 Als onze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken onder "Mijn AnnóAnno" of via links in ontvangen correspondentie. Als u uw toestemming intrekt, mogen wij de gegevens in de toekomst niet meer verwerken. De intrekking van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking onverlet.

 9.2 Als u uw rechten zoals hierboven beschreven wilt uitoefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij vragen u om ons in verband met verzoeken betreffende uw rechten voldoende informatie te verstrekken, zodat wij uw verzoek kunnen verwerken, met inbegrip van uw volledige naam en e-mailadres, zodat wij u kunnen identificeren en op uw verzoek kunnen reageren. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren. 

10. CONTACTINFORMATIE EN KLACHTEN 
10.1 Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via stylist@annoanno.nl. 

10.2 Als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze indienen bij de bevoegde lokale toezichthoudende autoriteit. U kunt meer lezen over de lokale toezichthouders via de volgende link: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

11. KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEI
DIndien wij wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Wanneer de wijzigingen uw toestemming vereisen, zullen wij u een nadere, afzonderlijke kennisgeving doen toekomen inzake de betreffende situatie en uw toestemming vragen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

12. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
AnnóAnno ApS
Vesterbrogade 12, 1 e
1620 København Ø.
KvK-nr.: 38701827

Neem contact op

stylist@annoanno.nl
Telefoon: +31 85 888 6338
Openingstijden:
14-18 maandag - vrijdag

Doe inspiratie op voor je persoonlijke look en de beste stylingtips

Probeer het opnieuw